Skip to content

Algemene voorwaarden

 

 

Algemene voorwaarden
Versie 6, februari 2024

Om ook de administratieve en financiële kant van uw behandeling zo goed mogelijk te laten verlopen treft u hier onze algemene voorwaarden aan. Wanneer u onze praktijk bezoekt laat u zich behandelen door een van onze podotherapeuten. Hierdoor ontstaat een zogenaamde ‘behandelovereenkomst’. Uit deze behandelovereenkomst vloeit de verplichting voort om uw behandelaar te vergoeden voor geleverde diensten. De onderstaande voorwaarden zijn onvoorwaardelijk van toepassing op alle behandelovereenkomsten tussen patiënt en behandelaar tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Bij een vervolgafspraak, betrekking hebbende op een eerdere overeenkomst, zijn deze bepalingen eveneens van toepassing. Op alle opdrachten/overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.

 1. Zodra de patiënt een afspraak maakt bij Impuls Podotherapie (mondeling, telefonisch of via de webagenda), gaat de patiënt een betaalverplichting aan.
 2. De patiënt is verantwoordelijk voor het tijdig voldoen van de factuur voortvloeiende uit de behandelovereenkomst. De factuur dient binnen 14 dagen te zijn voldaan op rekeningnummer NL69INGB0007857136 t.n.v. Impuls Podotherapie o.v.v. factuurnummer.
 3. Indien een rechtstreekse declaratie vanuit Impuls Podotherapie aan de zorgverzekeraar van patiënt mogelijk is, dan zal Impuls Podotherapie de factuur indienen bij de zorgverzekeraar. Dit doet Impuls Podotherapie direct na de behandeling of bij het ophalen van de therapeutische hulpmiddelen. In geval van geen of een gedeeltelijke vergoeding van de zorgverzekeraar krijgt de patiënt de factuur voor het overige bedrag via e-mail of post toegestuurd.
 4. Indien de patiënt geen gebruik wil maken van de onder twee genoemde rechtstreekse declaratie, dan zal patiënt dit kenbaar maken bij het eerste consult.
 5. Impuls Podotherapie kan geen bindende uitspraak doen of patiënt recht heeft op een vergoeding van zijn of haar zorgverzekeraar.
 6. Gemaakte afspraken (mondeling, telefonisch of via de webagenda) kunnen tot 24 uur van te voren geannuleerd worden. Impuls Podotherapie behoudt zich het recht voor afspraken die zonder tijdige afmelding verzuimd worden of binnen 24 uur voor de afspraak geannuleerd worden in rekening te brengen. Wanneer de patiënt de controle afspraak verzuimt, wordt de eventuele vervangende afspraak alsnog in rekening gebracht.
 7. Indien de afspraak voor controle van de zolen wordt verzuimd, kan een nieuwe afspraak worden gepland. De nieuwe afspraak wordt echter berekend.
 8. De patiënt is verplicht alle door ons gemaakte kosten te vergoeden. Mondelinge toestemming of het plaatsen van een handtekening na het onderzoek waarbij de patiënt akkoord gaat met het vervaardigen van podotherapeutische zolen, ortheses of andere therapie is geldend. Na het onderzoek wordt direct gestart met de vervaardiging van deze therapeutische hulpmiddelen. Bij annulering zullen alle door ons gemaakte kosten bij u in rekening worden gebracht.
 9. Wanneer de patiënt in gebreke van betaling blijft, behoudt Impuls Podotherapie het recht voor om incassomaatregelen te nemen (zonder nadere aankondiging). Impuls Podotherapie schakelt hiervoor een incassobureau en/of deurwaarderskantoor in. De gemaakte kosten hiervan zijn voor rekening van de patiënt.
 10. De kosten van behandeling van een patiënt jonger dan 16 jaar zijn verschuldigd door de wettelijke vertegenwoordiger. Een patiënt van 16 of 17 jaar is zelf de kosten van de behandeling verschuldigd, tenzij de wettelijke vertegenwoordiger schriftelijk heeft bevestigd de kosten te zullen voldoen.
 11. De podotherapeuten van Impuls Podotherapie verplichten zich tot het handelen naar zijn of haar beste kunnen. Om de kwaliteit en de service te waarborgen zijn al de podotherapeuten van Impuls Podotherapie lid van de Nederlandse Vereniging van Podotherapeuten (NVvP) en staan als kwaliteitsgeregistreerde ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Paramedici.
 12. Klachten kunnen schriftelijk ingediend worden bij: Impuls Podotherapie o.v.v. klacht, Nieuwstraat 12B, 5691 AC te Son en Breugel of per mail: info@impuls-podotherapie.nl. Tevens kan de patiënt zich wenden tot het Klachtenloket Paramedici via info@klachtenloketparamedici.nl of telefonisch op 030 – 310 09 29
 13. Impuls Podotherapie kan wijzigingen doorvoeren in de algemene voorwaarden en kan prijswijzigingen doorvoeren. 
 14. Impuls Podotherapie is niet aansprakelijk voor vermissing, verlies of beschadiging van uw bezittingen of voor enige andere door de patiënt geleden schade.